Публічна оферта
Договір про надання послуг Академією «МАМА»

Даний договір про надання послуг є публічною офертою – пропозицією Товариство з обмеженою відповідальністю «МАЖОР АФІЛЕЙТ МАРКЕТИНГ АКАДЕМІЯ» (код ЄДРПОУ 43780438) необмеженому колу фізичних та юридичних осіб, на наведених нижче умовах, укласти договір про надання інформаційних послуг шляхом надання акцепту.

1. Терміни та визначення

Оферта – пропозиція Виконавця, адресована фізичній чи юридичній особі, укласти договір про надання послуг на умовах, передбачених цим публічним договором.

Акцепт – згода Замовника на повне та безумовне прийняття Оферти, яке підтверджується однією з наступних дій:

- здійснення оплати послуг Виконавця, що надаються на платній основі, на умовах та у порядку передбачених п. 4.2. цього публічного договору;

- здійснення запису на обрану, надану у безкоштовний доступ, Послугу Виконавця, на умовах та у порядку, передбачених п. 3.1.2. цього публічного договору;

Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «МАЖОР АФФІЛЕЙТ МАРКЕТИНГ АКАДЕМІЯ» (код ЄДРПОУ 43780438) / Академія «МАМА» / Major Affiliate Marketing Academy, сторона договору, що надає інформаційні послуги за цим публічним договором.

Замовник – фізична та/або юридична особа, яка має статус Користувача Платформи «МАМА», сторона договору, яка надала Акцепт у порядку, передбаченому цим договором.

Користувач
– фізична особа та/або юридична особа, що зареєструвалася на Платформі «МАМА», відповідно до правил, передбачених Політикою використання

Платформа «МАМА»/Сайт - https://mama-edu.com

Послуги – надання Замовнику доступу до контенту Платформи «МАМА» у форматі курсів, тренінгів, вебінарів та інших матеріалів на платній та безкоштовній основі, спрямованих на набуття знань, умінь та навичок у сфері інтернет маркетингу у порядку, передбаченому цим договором.

Курс — послуга, що надається на Платформі «МАМА» у вигляді аудіовізуального твору, що складається з частин (модулів, етапів, уроків, блоків), консультацій та вебінарів, містить інформацію з певної теми, перевірочні завдання/тести/екзаменаційні проєкти та спрямована на набуття знань, умінь та навичок у сфері інтернет маркетингу.

2. Предмет публічного договору

2.1. Предметом цього публічного договору (далі – Договір) є надання Виконавцем консультаційних послуг (далі – Послуги) Замовнику, які Замовник зобов'язується прийняти у порядку та на умовах, передбачених цим Договором.

3. Порядок акцепту

3.1. Акцептом цієї оферти є вчинення Замовником однієї з таких дій:

3.1.1. здійснення оплати послуг Виконавця на умовах та у порядку, передбачених п. 4.2. цього публічного договору;

3.1.2. здійснення запису на обрану, надану у безкоштовний доступ, Послугу Виконавця, натиснувши кнопку «Записатися» на сторінці відповідної Послуги/Курсу.

4. Порядок оплати

4.1. Вартість кожної конкретної Послуги встановлюється Виконавцем та вказується на Сайті. Договір вважається укладеним із моменту надходження коштів на поточний рахунок Виконавця.

4.2. Платежі за цим договором здійснюються одним із способів запропонованих Замовнику при натисканні кнопки «Сплатити», які включають:

- оплату через електронну платіжну систему/інтернет-банкінг;

- іншими способами за попереднім погодженням з Виконавцем.

4.3. Датою оплати Замовником вартості Послуги вважається дата надходження відповідної суми коштів на поточний рахунок Виконавця.

5. Порядок надання Послуг

5.1. Виконавець надає доступ Замовнику до Послуги, розміщеної на Сайті, шляхом надання доступу до закритої зони сайту для зареєстрованого користувача, після підтвердження запису або оплати відповідної Послуги у строк, зазначений в описі цієї Послуги.

5.2. Факт надання Послуги Замовнику – фізичній особі підтверджується квитанцією про оплату Послуги, надісланою Виконавцем Замовнику на вказану при реєстрації адресу електронної пошти.

5.3. Факт надання Послуг Замовнику – юридичній особі, що підтверджується Актом приймання-передачі наданих Послуг. Замовник зобов'язаний підписати Акт приймання-передачі протягом 5 днів з моменту направлення його Виконавцем. У разі неотримання підписаного Акту приймання-передачі або мотивованої відмови від його підписання у зазначений термін, Послуги вважаються прийнятими, а Акт підписаним.

5.4. Виконавець залишає за собою право припинити надання відповідної Послуги Замовнику без повернення внесеної плати у разі порушення Замовником правил, встановлених у Політиці використання Платформи «МАМА» та правил, встановлених у програмі Курсу.

5.5. Послуги, які надає Виконавець за цим Договором, не є освітніми послугами. Замовник підтверджує, що усвідомлює інформаційно-консультаційний характер послуг. Замовнику повідомлено та він розуміє, що Виконавець не є атестованим чи акредитованим навчальним закладом у розумінні чинного законодавства України (зокрема Постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 року №1187) та Виконавець не видає диплом державного зразка.

5.6. Виконавець зобов'язується оперативно розглядати зауваження Замовника про виявлені помилки чи неточності в рамках Послуги, усувати їх. Замовник погоджується, що таке виявлення помилок чи неточностей не впливає на якість послуг, що надаються, і не є підставою для повернення плати за відповідну Послугу або зменшення її вартості.

6. Права та обов'язки сторін

6.1. Обов'язки Виконавця:

- надавати Замовнику Послуги, передбачені цим Договором;

- дотримуватися принципів об'єктивності, повноти та точності інформації, законності її отримання, використання, розповсюдження та зберігання;

- у разі залучення третіх осіб до надання послуг, передбачених цим Договором, Виконавець залишається відповідальним перед Замовником за якість та своєчасність надання послуг;

- не розголошувати, не розповсюджувати та не використовувати з комерційною метою особисту інформацію та/або персональні дані Замовника, які стали відомі під час надання послуг. Порядок обробки персональних даних здійснюється відповідно до Політики конфіденційності ;

- у процесі проведення Курсу, проводити контроль та оцінку виконання завдань;

- за результатами успішного проходження Курсу видати Замовнику Сертифікат власного зразка за умови виконання Замовником умов, вказаних на Сайті.

6.2. Права Виконавця:

- на оплату відповідних послуг, що надаються на платній основі;

- залучати третіх осіб у процесі надання послуг;

- достроково в односторонньому порядку розірвати Договір у порядку та на підставах, передбачених Договором та чинним законодавством України, в тому числі, через невиконання чи неналежне виконання завдань Курсу за рішенням куратора та/або викладача Курсу, або за умовами, зазначеними на Сайті.

- вносити зміни до Програми курсів надання послуг, про які повідомляти Замовника у розумні строки;

- не видати Сертифікат у разі невиконання Замовником умов Договору;

- достроково в односторонньому порядку припинити виконання Договору з підстав, передбачених цим Договором, Додатками до нього та законодавством України щодо Замовника через невиконання або неналежне виконання Замовником умов Договору (зокрема, якщо Замовник своєю поведінкою заважає наданню послуг) без права на відновлення повернення коштів, сплачених Замовником за Договором.

6.3. Обов'язки Замовника:

- своєчасно оплачувати Послуги у порядку та на умовах, визначених Договором;

- погоджуючись з умовами надання послуг та цим Договором, Замовник одночасно дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою належного виконання зобов'язань за Договором. Належним екземпляром згоди Замовника є акцепт цієї оферти, виконаний у порядку, передбаченому Договором та Політикою конфіденційності;

- докладати максимум зусиль для освоєння матеріалу під час надання Послуги/Курсу;

- виконувати всі вказівки викладачів Курсу, Виконавця щодо предмета Договору;

- своєчасно та сумлінно обробляти матеріал, наданий для домашнього вивчення та виконувати домашні завдання;

- не передавати третім особам та не використовувати з комерційною метою методичний матеріал, наданий у рамках Послуг;

- дотримуватись та виконувати положення Політики використання Платформи «МАМА»

- підписувати та повертати Виконавцю Акт прийому-передачі наданих послуг, у випадках передбачених Договором;

6.4. Права Замовника:

- отримувати послуги своєчасно та належної якості;

- у разі надання Послуги неналежної якості має право скористатися правами, передбаченими законодавством України про захист прав споживачів, виключно у випадках, коли порушення його прав сталося з вини Виконавця та за доведеністю зазначеної обставини. Усі претензії щодо якості наданої послуги повинні надсилатися Замовником на адресу Виконавця у листі на електронну пошту mailto:[email protected]. Строк розгляду претензії становить 30 днів (у тому числі претензій, що містять вимогу про повернення коштів) з моменту надходження претензії на адресу Виконавця, після якого Виконавцем приймається одне з наступних рішень: про незгоду з претензією та про відмову у поверненні грошових коштів, або про згоду з претензією та задоволення вимоги про повернення коштів.

7. Інтелектуальна власність

7.1. Виконавець надає Користувачеві невиключну ліцензію на використання Курсів, без права передачі в субліцензію, що діє на території всіх країн світу, на умовах, передбачених у Договорі, термін дії якої обмежений терміном проведення відповідного Курсу. Ліцензія може бути надана на платній або безоплатній основі, відповідно до умов Договору. Плата за користування встановлюється в рамках оплати за Послугу.

7.2. Виконавець або третя особа-правовласник залишають за собою усі виключні майнові права інтелектуальної власності в рамках Послуги/Курсу, що їм належать, на законних підставах, включаючи право перешкоджати та забороняти протиправне використання об'єктів інтелектуальної власності у рамках Послуги/Курсу третіми особами.

7.3. За наявності обґрунтованих підозр порушення прав інтелектуальної власності Замовником або третіми особами щодо Курсу, Виконавець має право припинити доступ до таких Курсів без попереднього та подальшого повідомлення Замовника та не несе відповідальності за внесення таких змін.

8. Врегулювання суперечок

8.1. Усі суперечки, що виникають між Сторонами за цим Договором, підлягають врегулюванню шляхом взаємних консультацій та переговорів. У разі не досягнення згоди суперечка може бути передана на розгляд до суду відповідно до чинного законодавства України.

9. Форс-мажор

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або не повне невиконання своїх зобов'язань за Договором у разі виникнення обставин, що знаходяться поза контролем Сторін та які Сторони не змогли передбачити або запобігти тому, що підтверджується документом, виданим Торгово-промисловою палатою України. До таких належать військові дії, незалежно від факту оголошення війни, повстання, стихійні лиха, проведення антитерористичної операції, будь-які акти органів законодавчої, виконавчої та/або судової влади, які роблять подальше надання послуг таким, що повністю або частково суперечить закону та інші, віднесені до таких чинним законодавством.

9.2. Сторона зобов'язана попередити іншу Сторону про настання та припинення дії обставин непереборної сили з наданням підтвердження компетентного органу протягом 10 днів з дня настання або припинення таких обставин.

9.3. У разі настання форс-мажорних обставин термін виконання зобов'язань переноситься на термін дії таких обставин. Будь-яка із сторін у разі настання форс-мажорних обставин може достроково припинити Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону та звільняється від відповідальності за невиконані зобов'язання.

10. Відповідальність сторін

10.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань по цій Оферті сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

10.2. Жодні претензії щодо результативності застосування Замовником, отриманих в результаті проходження Курсів знань та навичок, не можуть бути пред'явлені Виконавцю. Відповідальність за використання цих знань та навичок, а також за будь-які результати, прямі чи побічні ефекти, отримані в результаті використання цих знань та навичок, цілком і повністю лежить на Замовнику.

11. Строк дії договору

11.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту Замовником оферти згідно з умовами Договору та діє до виконання обов'язків за договором. У частині отримання Виконавцем невиключної ліцензії під час надання Послуг/проходження Курсу Договір діє протягом усього терміну охорони авторських прав на території всіх країн світу.

11.2. Договір може бути розірваний з ініціативи Замовника:

- не менш як за 14 календарних днів до дня початку Курсу з правом повернення оплати коштів у повному обсязі;

- не менше ніж за 1 календарний день до дня початку Курсу з правом повернення сплати коштів у розмірі 50%;

- у день початку Курсу без повернення оплати. У разі односторонньої відмови, сплачена сума коштів є компенсацією покриття понесених витрат Виконавця.

11.3. Повернення коштів здійснюється Виконавцем протягом 14 робочих днів з дня отримання звернення Замовника на електронну пошту [email protected] про розірвання договору, у випадках передбачених п.11.2 Договору, а також в інших випадках передбачених договором щодо повернення коштів .

11.4. У разі дострокового припинення дії Договору з ініціативи Виконавця Виконавець повертає кошти пропорційно вартості не наданої частини Послуг/Курсу. Надана частина Послуги/Курсу не компенсується.

12. Заключні положення

12.1. Права та обов'язки за Договором не можуть бути передані третій особі без письмового узгодження Сторін.

12.2. Вся в сукупності та будь-яка окрема інформація, передана однією Стороною іншій Стороні або така, яка стала відомою Стороні у зв'язку з виконанням Договору, містить дані щодо предмета, вартості та інших умов Договору та розголосу, яким може завдати шкоди будь-якій із Сторін – є конфіденційною.

12.3. Конфіденційна інформація не підлягає передачі, публікації, іншим способом її розголошення третім особам, крім за попередньою письмовою згодою Сторін, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Контакти

ТОВ «МАЖОР АФІЛЕЙТ МАРКЕТИНГ АКАДЕМІЯ»

04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4а, оф. 139

Код ЄДРПОУ 43780438